Skip to content Skip to footer
联系方式
联系我们获取更多信息

分公司

总部注册办事处
Via delle scuole, 7
42019 Pratissolo di Scandiano (RE)
Tel. 0522 / 855441

商务部和销售点
Via 11 settembre 2001, n. 3
42019 Arceto di Scandiano (RE)
Tel. 0522 / 855441

填写表格

如需导游和品酒,请填写以下表格

Contatti CIN

保持了解最新动态

注册我们的时事通讯